logo 40 años

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present avís, “Ceresdent, SL” (en endavant “ABADEN”) informa els usuaris de la web www.abadendentistas.com, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de protecció de dades) i la resta de normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “ABADEN” les dades personals que els son sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació o per a la contractació dels diversos productes que s’ofereixen en l’àmbit de l’odontologia i la prestació de serveis relacionats amb la mateixa.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “ABADEN” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari / interessat seran tractades atenent les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació dels responsables: Sota el nom comercial “ABADEN” actuen les següents societats:

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

També podran tractar dades amb les següents finalitats

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No és procedent la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en base als seus dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè. De forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l’informa de tots aquells aspectes exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Menors d’edat:

Pel que fa als menors amb menys de catorze anys que vulguin donar-se d’alta com a usuaris, hauran d’aportar la documentació que acrediti el consentiment dels seus pares o tutors legals per al tractament de les seves dades, sent absolutament necessari per accedir als nostres continguts. Sol·licitem expressament als pares o tutors, que prenguin les mesures oportunes per evitar que els menors d’edat puguin donar-se d’alta utilitzant programes de control parental o sistemes anàlegs, i informar-nos en cas de tenir algun indici que el menor s’ha donat d’alta . “ABADEN” es reserva el dret de demanar a l’Usuari la documentació que acrediti la seva identitat en els casos que hi hagi dubtes sobre la veracitat de les seves dades, negant-se la prestació de serveis si l’Usuari no atén aquesta sol·licitud

“ABADEN” ha establert els mecanismes de control raonables per evitar que menors de catorze anys utilitzin els serveis oferts.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides llevat que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment esmentades o obligació legal. Especialment se l’informa que les seves dades podran ser cedides a les empreses que actuïn sota el nom comercial “ABADEN”, ​​als dentistes col·laboradors, als laboratoris ia les mútues per a aquestes finalidades.Sus dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea llevat que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Un. ens autoritzi de forma prèvia i expresa.

 

Derechos dels interessats: vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “ABADEN”, ​​Av. del Coll del Portell, 41, Local 1, 08024 de Barcelona; mitjançant correu electrònic a grpd@abadendentistas.com o mitjançant el següent formulari web https://abadendentistas.com/contacta-con-nosotros/. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva subsanación.

Los drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d’accés: L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals ia la següent informació:

 1. a) els fins de l’tratamiento
 2. b) les categories de dades personals que es traten
 3. c) els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s’han de comunicar les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionales
 4. d) si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest plazo
 5. e) l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o oposar-se a aquest tratamiento
 6. f) el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control
 7. g) c uan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre la seva origen
 8. h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en aquests casos , informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per al interesado.

Cuando es transfereixin dades personals a un tercer país o una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús común.

Derecho de rectificació:

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració adicional.

 

Derecho de supressió:

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió dels dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’un altre modo
 2. b ) l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídico
 3. c) l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat es s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 2
 4. d) les dades personals hagin estat tractats ilícitamentee) les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tratamiento
 5. f) les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l’article 8, apartat 1

Cuandoel responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l’interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades oa qualsevol còpia o replica dels mismos.

Este dret es veurà limitat per altres drets com ara el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan hi hagi raons d’interès público.

 

Derecho a la limitació del tractament:

l’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 1. a) l’interessat impugni la exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud de les mismos
 2. b) el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació de la seva USO
 3. c)el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamaciones
 4. d) l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de interesado

Cuando el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut l’apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb vista a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat miembro.

Todo interessat que hagi ob tingut la limitació del tractament d’acord amb l’apartat 1 és informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitación.

Derecho d’oposició:

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que disposa l’article 6, apartat 1, lletres i) of), inclosa l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposiciones.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa d’reclamaciones.

Cuando el tractament de dades personals tingui per objecte la màrqueting directa, l’interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l a elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l’esmentada mercadotecnia.

Cuando l’interessat s’oposi al tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fines.Cuando les dades personals es tractin amb fins d’investigació científica o històrica o fins estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concerneixin, llevat que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès público.

Derecho de portabilitat de dades:

l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se’ls hagués facilitat , Quan:

 1. a) el tractament estigui basat en el consentiment d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra b), i
 2. b) el tractament s’efectuï per mitjans automatizados.

2.Al exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, l’interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

El exercici del dret esmentat en l’apartat 1 d’aquest article s’entén sense perjudici de l’article 17. aquest dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tratamiento.

El responsable del tractament ha de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l’articul o 16, a l’article 17, apartat 1, i l’article 18 a cada un dels destinatarisals que s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable d’informar l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho solicita.

Revocación del consentiment: L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il · licitud del tractament efectuat amb anterioridad.

El interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competente.Cuando les dades personals hagin de ser tractats de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable d’informar l’interessat tal extremo.

Medidas de seguretat:el responsable del tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

La web de www.abadendentistas.com conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per a l’interessat. “ABADEN” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilidad.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: grpd@abadendentistas.com

 

“ABADEN”

Tots els drets reservats

Les nostres clíniques estan situades a Catalunya. Sol·licita més informació trucant al telèfon gratuït 93 655 97 30

Si ho prefereixes, emplena aquest formulari de contacte i et trucarem nosaltres (horari d'atenció de 9 a 20 hores de dilluns a divendres)

  93 655 97 30 (llamada gratuita)
  whatsapp icon