logo 40 años

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DEL CE EL CATLLAR

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’Empresa ABADEN DENTISTES amb domicili en Av. del Coll del Portell, 41, Local 1, 08024, Barcelona i identificada amb el número B-60529211 organitza el sorteig (d’ara endavant, “la promoció”), la finalitat del qual és premiar als socis, jugadors, treballadors del CE El Catllar i als seus familiars.

 

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La promoció s’iniciarà el dia 21 d’abril de 2024 a les 17:00 h i finalitzarà el mateix dia, aproximadament a les 18:45 h. Els guanyadors/es s’anunciaran durant el descans del partit del primer equip (nom i cognoms de les persones guanyadores).

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

Podran participar aquelles persones que siguin majors de 14 anys.

Els participants hauran d’omplir un formulari amb les seves dades personals (nom, cognoms, telèfon i email), així com acceptar la política de privacitat i les bases de la promoció.

Els participants només podran participar una única vegada. S’eliminaran automàticament les inscripcions amb dades repetides.

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

A cada participant del sorteig se li assignarà un número. Es triarà a les tres persones guanyadores durant el descans del partit del primer equip del diumenge, 21 d’abril de 2024, sol·licitant la col·laboració d’un o més assistents, que dirà/n tres números a l’atzar.

Els premis consistiran en:

Els premis no es podran canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni podran ser objecte de canvi o alteració. Així mateix, en tractar-se d’un tractament mèdic (emblanquiment dental), només es realitzarà sota prescripció de l’odontòleg/a; la revisió prèvia -inclosa en el premi- és obligatòria.

Les persones guanyadores recolliran els premis in situ o els hauran de reclamar contactant amb ABADEN DENTISTES durant el termini de 10 dies a comptar des del dia 21 d’abril de 2024. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte, perdrien el dret a reclamar els premis. Els guanyadors/es es comprometen a recollir el/s premi/s a la clínica Abaden de la seva elecció en cas de no ser-hi presencialment en el moment del sorteig. Serà necessari presentar el DNI per a acreditar-se com a guanyador/a.

 

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

ABADEN DENTISTES es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

 

6.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, ABADEN DENTISTES no ens responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc es responsabilitza de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta promoció.

No assumeix la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control d’ABADEN DENTISTES i que afecti el normal desenvolupament del concurs, es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.

 

7.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

ABADEN DENTIESTES es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la promoció.

El mer fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals.

 

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del participant.

93 655 97 30 (llamada gratuita)
whatsapp icon